Algemene Voorwaarden Notariskantoor Winsum

Algemene Voorwaarden Notariskantoor Winsum - Aequo Notariaat Hunsingo per 25 mei 2018

1.   Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen BW 7:404 en BW 7:407 lid 2 aanvaard. Opdrachtnemer is mr. H.G.H. Suk (notaris).

2.   De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever.

3.   Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

4.   Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

5.   De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. De notaris is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht. De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op http://www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever, in verband met door de notaris verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval zodra een periode van een jaar is verstreken na de dag waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

6.   De in artikel 5 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door de notaris bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte c.q. gevolgschade is uitgesloten. In geval en voor zover, om welke reden ook, ingevolge de aansprakelijkheidsverzekering geen uitkeringen worden gedaan, is de aansprakelijkheid van de notaris beperkt tot tweemaal het aan de notaris in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door opdrachtgever betaalde bedrag tot een maximum van € 100.000,00. Deze beperking geldt niet in geval van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van de notaris.

7.   Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van de notaris. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld, dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon.

8.   Een opdracht geldt als aanvaard, voor zover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen: als de opdracht door de notaris is bevestigd aan opdrachtgever, dan wel als opdrachtgever een namens de notaris op verzoek van opdrachtgever gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt, dan wel als de notaris een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat de notaris de akte van levering zal verlijden en werkzaamheden ter zake start.

9.   Bij het inschakelen van derden zal de notaris zoveel als mogelijk is overleg met opdrachtgever voeren. De notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden. Het is mogelijk dat de personen die in verband met de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. De notaris stelt zich op het standpunt, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle hem gegeven opdrachten van opdrachtgevers de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens opdrachtgevers te aanvaarden.

10. Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren, te vermenigvuldigen met het door het kantoor gehanteerde uurtarief, zoals deze periodiek wordt vastgesteld. Alle bedragen zijn exclusief B.T.W. Indien voor werkzaamheden een offerte is afgegeven, heeft de notaris het recht voor extra werkzaamheden die niet bekend waren op het moment van het geven van de opdracht, op basis van gemaakte uren te declareren. Dit kan ook indien vertragingen ontstaan in aanlevering van stukken en gegevens door opdrachtgever of derden. Betaling van declaraties die betrekking hebben op levering, verdeling of verhypothekeren van registergoed dient te geschieden uiterlijk ter gelegenheid van het passeren van de desbetreffende notariële akte. Overige declaraties dienen zonder opschorting of verrekening, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld, binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. De notaris is gerechtigd voor of van opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen opdrachtgever aan de notaris verschuldigd is. In geval van verzuim is opdrachtgever over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling. De incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Alle kosten verbonden aan de inning van hetgeen opdrachtgever aan de notaris verschuldigd is, komen voor rekening van opdrachtgever. De notaris is bevoegd tussentijds te declareren. Verschotten en declaraties van derden kunnen meteen in rekening worden gebracht.

11. Indien de notaris cliëntengelden onder zich houdt, zal getracht worden deze gelden tegen een zo gunstig mogelijke rente ten behoeve van opdrachtgever uit te zetten bij een financiële instelling, waar de notaris een kwaliteitsrekening houdt. De notaris kan geen rentecondities bedingen, welke particulieren gebruikelijk genieten op hun eigen spaargelden. Ingeval de financiële instelling, waarbij de notaris een kwaliteitsrekening houdt, aan de notaris een negatieve rente in rekening brengt, belast de notaris deze kosten door aan opdrachtgever. De notaris is niet aansprakelijk indien de bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.

12. Op de dienstverlening door de notaris is de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme van toepassing. In dat kader is de notaris onder meer verplicht in verband met de dienstverlening aan opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat. In verband hiermee kan de notaris verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-NL). Volgens de wet mag de notaris opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich daarmee akkoord.

13. Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de kandidaat-notarissen, waarnemers en al de overige personen die bij, voor of namens de notaris werkzaam zijn. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van de notaris hebben verlaten.

14. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor http://www.knb.nl en http://www.degeschillencommissie.nl. Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

15. Een vordering op de notaris vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand. De notaris betaalt op grond van de beleidsregel van de KNB alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregel genoemde uitzonderingen.

16. De notaris draagt er zorg voor dat de gepasseerde akten gedurende tenminste 20 jaar op zijn kantoor bewaard zullen worden. Akten kunnen na 20 jaar overgebracht worden naar een wettelijk erkende bewaarplaats. De notaris behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen voor het afgeven van kopieën of afschriften. De notaris behoudt zich het recht voor akten en dossiers digitaal te archiveren.  De privacyverklaring staat op de website van de notaris. De notaris behoudt zich het recht voor de stukken die ter zake van de opdracht in het dossier worden bewaard vijf jaar na de aanvang van de dag volgend op die waarop haar werkzaamheden in het dossier zijn beëindigd, te vernietigen.

17. Zijn of worden deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijft het overblijvende gedeelte onverkort van toepassing.