Volmacht - Levenstestament

 

Wanneer u geestelijk en lichamelijk een goede gezondheid geniet, kunt u uw belangen zelf behartigen. Wanneer uw lichamelijke of geestelijke toestand minder wordt, is het van groot belang dat uw zaken kunnen worden behartigd door iemand, in wie u het volste vertrouwen heeft. U kunt daarvoor bij de notaris een ‘notariële volmacht’ laten opstellen, waarin u één of meer personen aanwijst als ‘gevolmachtigde’.

 

Stelt u zich eens voor wat er gebeurt als u zelf niet meer kunt tekenen, maar u geen volmacht hebt laten opstellen. U weet zelf wel hoe vaak u een handtekening moet zetten.

Als bijvoorbeeld de woning waar u eigenaar van bent, verkocht moet worden, kan dit niet zomaar. Dit geldt ook als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent en uw partner nog wel in staat is om zelf te tekenen. U dient namelijk beiden uw handtekening te zetten.

Daarnaast geldt dat veel andere dingen geen doorgang kunnen vinden.

Het gaat dan onder andere om:
- het aan- of verkopen van (ander) onroerend goed;
- het aangaan van een geldlening;
- het tekenen van een hypotheekakte;
- het aanvaarden en regelen van een erfenis;
- het aannemen of doen van een schenking;
- het beslissen in medische kwesties;

- belastingaangifte(n).

Kunt u zelf niet meer tekenen, dan is het ook te laat om een volmacht op te stellen. Dit kan natuurlijk alleen als u geestelijk nog een goede gezondheid geniet.
Bent u te laat, dan zal uw partner, een familielid of een derde een onderbewindstelling of ondercuratelestelling moeten aanvragen via de rechtbank. Vaak is dat op het persoonlijke vlak een ingrijpende procedure.
Het gevolg van een onderbewindstelling is onder andere dat er niet zonder toestemming van de rechter namens u getekend kan worden. Daarnaast zal de bewindvoerder periodiek rekening en verantwoording moeten afleggen van wat hij doet. Hij zal alle uitgaven en ontvangsten en andere beslissingen aan de rechter moeten verantwoorden. Dit geldt ook bij een gemeenschap van goederen, indien één van de echtgenoten een bewindvoerder of curator heeft, en de andere echtgenoot niet.

 

Zeker als u een partner heeft, kunt u zich voorstellen dat uw partner hier geen zin in heeft. Meestal zijn de kinderen of andere familieleden gerust gesteld als ze weten dat u de zaken goed geregeld heeft (en dus niet met deze procedure te maken krijgen). Uiteraard moet u de gevolmachtigde wel volkomen kunnen vertrouwen. De eerst aangewezene is in het algemeen uw echtgenoot of partner. Dat is dan ook de reden dat veel mensen in een notariële akte een algemene volmacht geven aan hun echtgenoot of partner. Het is ook mogelijk volmacht te geven aan uw kinderen of aan een derde. De notaris kan echter geen garantie geven dat de volmacht door de gevolmachtigde niet te eigen bate wordt aangewend of wordt misbruikt. Het geven van een volmacht is immers een zaak van vertrouwen, dat helaas héél soms beschaamd wordt.

Overigens is het van belang te weten dat sommige banken de algemene volmacht niet accepteren en verlangen dat u (tevens) een speciale volmacht van de bank ondertekent. Informeert u daarom vooraf bij uw bank of een algemene volmacht wordt geaccepteerd.

 

Een punt van aandacht in dit verband kan zijn het doen van schenkingen. Dit kan bijvoorbeeld beperkt worden tot de kinderen en/of de kleinkinderen. Ook kan vastgelegd worden dat de kinderen en/of de kleinkinderen - staaksgewijs- wat schenkingen betreft gelijk moeten worden behandeld.

 

Bekijk hieronder een informatie filmpje van ongeveer 4 minuten waarin een echtpaar wordt gevolgd waarvan de man leidt aan Alzheimer. Deze korte film geeft een inkijkje in hun dagelijks leven als het gaat om het regelen van juridisch/financiële zaken. Zij gaan naar de bank en de notaris en ontvangen meer informatie over het regelen van een volmacht of levenstestament.